REGISTERBESKRIVNING OCH DATASKYDDSKLAUSUL

REGISTERBESKRIVNING OCH DATASKYDDSKLAUSUL

Uppdaterad: 20.10.2020

Vårt företag lagrar och behandlar personuppgifter på det sätt som förutsätts i EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Innehållet i dataskyddsbeskrivningen kan ändras genom att publicera en ny version på nätet. Därför rekommenderar vi att du regelbundet bekantar dig med vår dataskyddsbeskrivning.

Registeransvarig:

Företagets namn: UpViser AB

FO-nummer: 556985-7435

Adress: Gustavslundsvägen 143, 16 751 Bromma, Sverige

Telefon: +46 (0) 70 945 68 99

Person som ansvarar för registerärenden:

Namn: Yasmeen Kaiser

E-post: yasmeen.kaiser@upviser.com

Registrets namn:

Företagets register i anslutning till skötseln av kundförhållanden

Orsak till att hålla registret

Bevarandet av uppgifterna i registret baserar sig antingen på avtalsförhållande med vårt företag, samtycke som fåtts av en person för att lagra uppgifter eller berättigat intresse för vårt företag att insamla information med tanke på förutsättningen för vår affärsverksamhet.

Vi insamlar och lagrar information på grundval av kundförhållanden eller i anslutning till affärsverksamheten om eventuella nya kunder. Insamlingen av uppgifter om eventuella nya kunder baserar sig på affärsverksamheten och vi samlar själva in uppgifterna.

Ändamålet med personuppgifterna

Vi behandlar personuppgifter för skötsel, analys samt marknadsföring med hänseende till kundförhållandet eller annan saklig anknytning.

Vår verksamhet baserar sig på laglig affärsverksamhet, varför vi också följer EU:s lagstiftning om lagring av personuppgifter:

 • De uppgifter som vi lagrar om personer är lagenliga, rimliga och genomskinliga vad avser behandlingen. Detta innebär att du när som helst kan få tillgång till dina uppgifter.
 • Uppgiften har ändamålsbundenhet – de uppgifter de vi samlar in om personer är exempelvis bundna bara till ett visst ändamål. Vi utlämnar inte dina uppgifter åt utomstående, om det inte föreligger vederbörlig orsak därtill.
 • Vi minimerar de uppgifter vi lagrar – vi lagrar bara det som är nödvändigt
 • Vi strävar till att hålla våra uppgifter exakta
 • Vi begränsar bevarandet av uppgifter – för uppgifterna har fastställts en livslängd, efter vilken de antingen automatiskt eller rutinmässigt utplånas, såvida det inte föreligger på lag baserad orsak att hålla dem bevarade
 • Vi lagrar intakta och tillförlitliga uppgifter, som är säkrade med säkerhetskopior

Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Titel
 • Kontaktuppgifter
 • Övrig information i textform som ansluter sig till kundförhållandet
 • Marknadsföringslov eller förbud

Vi lagrar i anslutning till kundförhållandet minimiuppgifter, till vilka typiskt hör en persons specificerade namn, eventuellt bolag samt kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer.

Man får i regel uppgifter om kunderna:

 • av kunden själv i samband med kundbesök
 • med e-post eller på annat sätt

Dessutom kan vi i anslutning till affärsverksamheten exempelvis i anskaffningen av nya kunder använda till exempel från medierna plockade namn, som vi kan kontakta i affärssyfte.

Utlämnande och översändande av uppgifter

Uppgifter kan efter den registeransvariges gottfinnande utlämnas till våra samarbetspartners inom de ramar som tillåts och förpliktas enligt den lagstiftning som råder vid var och en tidpunkt, såvida den registrerade inte har förbjudit utlämnande av uppgifterna. Utlämnande av uppgifter åt samarbetspartners sker bara för ändamål, som stöder registrets verksamhetsidé.

  Vi utlämnar i begränsad omfattning uppgifter åt övriga parter – detta innebär i praktiken vidstående:

 • Vi använder ett verktyg för e-postmarknadsföring (eMarketeer). Lagrade i det är bara namnet, företaget samt e-postadressen.
 • Vi använder för skötseln av kundförhållandena ett CRM-verktyg (SuperOffice), i vilket vi minimerat lagrar bl.a. vidstående: personens namn, kontaktuppgifter samt funktioner i anslutning till kundförhållandet såsom möten och andra aktiviteter.

Utlämnande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter kan utlämnas också till tjänster, som verkar utanför medlemsstaternas i Europeiska unionen territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid översändandet av uppgifter följs personuppgiftslagstiftningens krav och vi delar med oss till dessa tjänster med iakttagande av principen om minimering av uppgifterna och minskning av riskerna.

Skydd av registret

De uppgifter som ingår i registret förvaras i Suomen Asiakastietos GDPR-tjänst, där de är skyddade med brandmurar, lösenord och andra inom informationssäkerhetsbranschen allmänt godkända tekniska medel. Manuellt upprätthållet material är beläget i utrymmen, till vilka tillträde för obehöriga är förhindrat.

Endast den registeransvariges och på uppdrag av och för dess räkning verksamma företags specificerade arbetstagare har tillgång till de uppgifter som registret innehåller. Det skrivs logginformation över personuppgifternas alla behandlingsåtgärder, varvid vi kan kontrollera, när och vem som har behandlat personuppgifterna.

Rätt till insyn

Personer har rätt att kontrollera sina egna uppgifter i registret via vidstående länk:

https://gdpr.asiakastieto.fi/#/identify/upviser-ab

Via tjänsten kan personer också framställa begäranden om rättelse eller utplåning i registret samt ladda ned sina egna uppgifter i elektronisk form för överföring till ett annat register. Användning av tjänsten förutsätter att något av följande har lagrats i våra uppgifter:

 • Mobiltelefonnummer
 • E-post

I övriga fall ber vi er kontakta vår kundservice eller registrets kontaktperson.